Orientació

Som una escola inclusiva i amb aquest objectiu es concreta en el disseny d’un Projecte Educatiu que contempli la diversitat de l’alumnat. En aquest sentit, ha de reconèixer les diferències existents, ha de detectar les necessitats, ha de determinar les ajudes pedagògiques (serveis, emplaçaments, recursos, currículum…) que cadascú requereix per assolir les finalitats educatives, i oferir-los les respostes adients.

Per a portar a terme aquest objectiu d’inclusió educativa, el centre aplica les mesures pertinents en cada cas: desdoblaments i reforç a l’aula, atenció personalitzada, adaptacions… Ens possem en contacte amb gabinets i especialistes externs i amb els organismes del Departament d’Ensenyament. En aquesta tasca hi treballa el professorat amb l’assessorament de personal d’orientació necessari.