PROTOCOL DEL SERVEI D’INFERMERIA
L’horari de la infermeria escolar és de 9h a 17h
Tots els alumnes han d’informar a l’escola si pateixen alguna patologia crònica, al·lèrgia o intolerància.
Per això es reparteix un qüestionari a tots els pares/tutors legals dels nous alumnes.
En cas que el problema de salut es desenvolupi posteriorment, els pares/tutors legals poden accedir al qüestionari per intranet i entregar-lo amb un informe mèdic i la recepta a la infermeria de l’escola.

MALALTIES A DECLARAR


• Meningitis.
• Hepatitis A
• TBC (Tuberculosi)
• Toxoinfeccions alimentàries
• Tosferina.


RECEPCIÓ DE MEDICAMENTS


Sempre que un alumne/a hagi de prendre un medicament en horari escolar, la recepció dels medicamentses farà :

• De 8h a 9h a la porteria.

• A partir de les 9h a la infermeria.

Requisits necessaris per poder administrar un medicament a un alumne/a a l’escola:


Els pares/ tutors legals han de omplir un document d’”Autorització de medicaments”, que està penjat a intranet, signar-lo i adjuntar la recepta mèdica.
Si la infermera no té l’autorització signada no podrà administrar la medicació.
Aquesta autorització es lliura a l’alumne/a quant aquest ingressa a l’escola. En cas de dubte podeu consultar a la infermera de l’escola on us en lliurarà una o també la trobareu penjada a l’intranet.

ADMINISRACIÓ DE MEDICAMENTS


Cada matí la infermera, una vegada ha rebut totes les medicacions que haurà d’administrar aquell dia junt amb les respectives receptes i autoritzacions, confecciona el full de “Planificació de medicaments”. En aquest full s’hi especifica el dia, la hora d’administració, el nom de l’alumne/a, el curs, el medicament, la dosi i la via d’administració. La infermera responsable d’administrar la medicació ha de signar dins el requadre un cop administrada. En cas que no s’hagués pogut administrar la medicació se’n haurà d’anotar el motiu i informar als pares/tutors legals.

DEVOLUCIÓ DELS MEDICAMENTS


Els medicaments de alumnes de P3, P4 i P5 seran retornats per la tutora a la sortida de l’escola.
D’altra banda els alumnes de Ed. Primària , ESO i Batxillerat han de recollir els medicaments a la porteria a les 17h.
En cas que l’alumne/a marxi abans haurà de passar per la infermeria a recollir la medicació.

ENMALALTIR DINS L’ESCOLA


Quan un alumne/a acut a infermeria amb signes evidents de malaltia, cal trucar als pares o tutors legals per tal que vinguin a recollir l’alumne/a el més aviat possible.
En cas de no localitzar a cap responsable de l’alumne/a , aquest romandrà a la infermeria i rebrà les cures necessàries per tal de pal·liar els símptomes de la malaltia fins que algun responsable vingui a recollir-lo.
Si els pares o tutors legals demanen que s’administri a l’alumne un analgèsic o antitèrmic, abans han d’haver signat una “Autorització Ibuprofé-Paracetamol”.

CONDICIONS PER QUÈ UN ALUMNE/A PUGUI MARXAR SOL A CASA


En cas que un alumne estigui en condicions per poder marxar sol a casa, només ho podrà fer si els seus pares o tutors legals ho autoritzen.
L’alumne/a un cop arribi a casa ha de trucar a l’escola i informar que ja ha arribat.

DIETES


Si un alumne/a precisa que un dia se li faci una dieta especial, els pares o tutors legals ho han de comunicar a la porteria a primera hora.
No es prescriuran dietes des del servei d’infermeria.

ACTUACIÓ DAVANT D’UN ACCIDENT O LESSIÓ DINS L’ESCOLA


1. La infermera farà una valoració de la lesió, les primeres cures i si fos necessari derivarà al alumne/a a un centre mèdic.

2. En cas que l’alumne/a s’hagi de derivar a un centre mèdic la infermera trucarà als pares o tutors legals per tal que acompanyin al seu fill/filla al metge i els hi facilitarà un parte on hi consten le s dades de l’alumne/a, el número de pòlissa de la companyia asseguradora, la data i l’hora de l’accident, el segell de l’escola i la signatura de la persona que lliura el volant.

3. En cas que l’accident fos d’extrema gravetat es trucarà al 112 i es procedeix a la localització dels familiars.

L’escola disposa d’una assegurança escolar i en cas de lesió l’alumne/a l’ha d’utilitzar.
Si un alumne/a té una assegurança mèdica privada la pot utilitzar.

No utilitzar la Sanitat Pública
. En cas que s’utilitzés cal passar per la infermeria on se’ls farà un parte d’accident d’accident i l’hauran d’entregar al centre de salut públic on hagin acudit.
A partir de 3º ESO fins a 2º de Batxillerat els alumnes accidentats han de entregar a la infermeria (Rosa)fotocòpia del DNI alumne/a, fotocòpia llibre de familia (pàgina on surten els pares i pàgina on surt l’alumne/a).

FARMACIOLES PER EXCURSIONS


Els dies d’excursions i colònies els tutors de cada curs s’encarregaran d’anar a buscar una farmaciola a la infermeria on la infermera els en lliurarà una tenint en compte la llista de nens amb medicacions cròniques o al·lèrgies greus, i adjuntarà dins la farmaciola les medicacions pertinents i n’informarà altutor especificant-li:

• Nom de l’alumne/a.
• Medicament.
• Hora d’administració.
• Via d’administració.
• Dosi.

Després de l’excursió, el tutor ha de retornar la farmaciola a la infermeria . En cas que la infermeria estigués tancada la deixarà a la porteria.

Rosa Mª Samarra i Calderó.
Infermera Escolar
Nº col. 38892
Barcelona, 8 de setembre 2014

AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS


En/Na ………………………………………………………………………………………………… amb DNI ………………………………………. demana que li sigui administrat al seu/va fill/a ………………………………………………………… de la classe ………………………………. aquest medicament ………………………………………………………………………………… amb la dosi horària següent ………………………………………………………………………….. i ens comprometem a adjuntar la recepta mèdica.

Barcelona, …… de …………………………………de 20…..

Signatura pares/tutors:


AUTORITZACIÓ PARACETAMOL-IBUPROFÈ


En/Na..................................................................................................................
Amb DNI................................autoritza que al seu fill/a......................................................
que en cas necessari li pugui ser administrat paracetamol-ibuprofè amb una dosi adequada a la seva edat i pes.

Barcelona,.....................d....................................................de 201  

Signatura pares/tutors legals:

Aquesta autorització només autoritza al personal d’infermeria de l’escola a administrar les medicacions esmentades sempre i quan abans s’hagi consultat amb els pares o tutors legals, mai per iniciativa pròpia.